KVKK

HUKUKİ NEDENLER
Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, aşağıdaki amaçlar ve hizmetlerimizin (Konaklama, Transfer, Tur hizmetleri vb.) belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Rumba Tur Turizm Anonim Şirketi (rumbatur.com)’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacı ile işlenir.

 

Bu kapsamda, rumbatur.com ve grup şirketleri tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

İlgili mevzuatın öngördüğü istisnalar hariç olmak üzere; rumbatur.com nezdinde bulunan kişisel verileriniz açık rızanız bulunmadan, amaç dışında işlenmeyecek olup, bu kapsamda saklanan, kaydedilen, işlenen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli teknik ve idari önlemler alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

rumbatur.com tarafından sağlanan herhangi bir hizmetten yararlanmanız veya başvurmanız halinde, rumbatur.com ile ilişkili haber bültenlerine, bildirimlere ve diğer hizmetlerden yararlanmak istediğinizde, rumbatur.com. ile iletişime geçmeniz halinde, anketlere katılmanız durumunda ve internet sitelerimizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Yukarıda sayılanlara ek olarak; rumbatur.com tarafından verilen hizmete ilişkin olarak sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, satış kanalları, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulamalar ve bununla sınırlı olmamak üzere tüm elektronik ve dijital ortamlardaki uygulamaları ve benzeri kanallar aracılığıyla veri işleme amacı geçerli olduğu sürece, aşağıda yer hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun olmak kaydı ile işlenebilecektir:

 

Adınız, soyadınız, TC. kimlik numaranız, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız gibi kişisel verileriniz,
rumbatur.com tarafından sunulan hizmetleri kullanımınız, belirli hizmetleri kullanım alışkanlığınız ve bu kapsamda sağladığınız bilgiler ve bunun gibi kullanım detaylarınızı içeren kişisel verileriniz,
rumbatur.com satış kanallarındaki talepleriniz, istekleriniz, şikayetleriniz, işlem bilgileriniz gibi bu yolla elde edilen verileriniz,
rumbatur.com’ ya iş başvurusu yapmanız/iş görüşmesi yapmanız halinde temin edilen her türlü kişisel verileriniz ile çeşitli insan kaynakları firmalarından temin edilen kişisel verileriniz,
Sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, faks veya sair vasıtalar aracılığı ile rumbatur.com ile olan iletişiminiz yoluyla elde edilen kişisel verileriniz,
rumbatur.com ofislerini ziyaret etmeniz halinde güvenlik gereği temin edilen bilgileriniz,
Internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, ip adresiniz vb. gibi trafik verileriniz,
rumbatur.com ile 3. Şahıslar arasında düzenlenen bir iş birliği ile ortak bir hizmet sunulması, kampanya vs. düzenlenmesi gibi durumlarda, bu kapsamda sunulan hizmetlerden yararlanıyor olmanız halinde, 3. Şahıslardan aldığınız hizmetlere ilişkin verileriniz,
Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz, şube kodu, hesap numara ve sair banka bilgileriniz,
rumbatur.com da, bayi, otel veya alt acentalarının birinde görevli olarak çalışmanız halinde; TC Kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, SGK bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, rumbatur.com müşterileri, bayileri, iş ortakları ve taşeron firmaları ile gerçekleşen görüşme kayıtlarınız, rumbatur.com'a ait internet ve uygulamalarından elde edilecek anlık konum, ip, ağ, şebeke,erişim ve kullanım bilgileriniz,

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, rumbatur.com tarafından sağlanan hizmetlerin sunulması, operasyonların yönetilmesi, hizmetlerin analizi, kampanya, strateji belirleme gibi pazarlama/satış faaliyetleri ve iletişimi, müşteri hizmetleri ve müşteri memnuniyeti, sunulan hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, raporlama ve analiz, alacak yönetimi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek olup rumbatur.com'un sistemlerinde hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda tutulabilecektir

 

rumbatur.com ve/veya iş ortağı tarafından sunulan hizmetten yararlanmanız veya başvurmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve süreç hakkında bilgi verebilme,
Sözleşme ve/veya mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeleri sağlayabilme, kutlama, temenni, teşekkür, anket gibi bildirimleri sağlayabilme,
Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için segmentasyon işlemleri yapabilme,
rumbatur.com ve/veya iş ortakları tarafından sağlanan yeni hizmetlerden haberdar edebilme, genel ve özel kampanyalardan, indirimlerden, promosyonlar vs. haberdar edebilme,
Tarafınıza en uygun hizmeti sağlayabilme,
Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
İlgili kanallardan elde edilen ve tarafınıza ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
rumbatur.com tarafından sunulan hizmetler için gerekli teknik, idari gibi tüm tedbirleri alma,
Sistemlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etme,
rumbatur.com tarafından sunulan hizmetleri geliştirme amacıyla analiz yapma,
Faturalandırma yapma, hizmet alımına ilişkin ödeme işlemleri,
Her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
rumbatur.com tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımında akdi ve/veya sözleşme yükümlülüklerinin ihlalini tespit etme veya önleme,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
İlgili mevzuat gereği saklanması gereken hizmet bilgilerini muhafaza etme,
İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili sözleşme ve/veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirme,
Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
Müşteri hizmetlerinin sağlanması ve yürütülmesi,
rumbatur.com ile iş görüşmesi ilişkisinde bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi vb. gibi amaçlarla,
Kimlik bilgilerinizi ve rumbatur.com nezdindeki bilgilerinizi doğrulama,
5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuatın gerektirmesi.


KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında iş ortaklarımız ve aşağıda sayılan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

rumbatur.com grup şirketleri,
rumbatur.com nam ve/veya hesabına hareket eden kişiler,
Yararlandığınız ürün ve/veya hizmetin ifası amacıyla ilişkili olarak iş ortaklıkları,
rumbatur.com’ un taşeronları, çözüm ortakları, anlaşmalı olduğu pazar araştırma şirketleri,
Alacak takibine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar,
Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
Denetim firmaları, hukuk büroları gibi danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişiler,
rumbatur.com düzenleyici ve denetleyici kurumları, resmi ve idari merciler,

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

İlgili mevzuat uyarınca aşağıda yer alan haklara sahip olup bu hususta her zaman rumbatur.com'a başvurabilirsiniz:
E-Posta: info@rumbatur.com

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ İSTİSNALAR

İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.